Bericht | Kamerbrief Beleidslijnen LLO d.d. 23 september 2022

Bericht | Kamerbrief Beleidslijnen LLO d.d. 23 september 2022

Bericht | Kamerbrief Beleidslijnen LLO d.d. 23 september 2022 1900 1267 Euroguidance


Bericht | Kamerbrief Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen (23 september 2022)

We zijn als Euroguidance heel blij met de aandacht van het kabinet voor leven lang ontwikkelen.

In juli was al een hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt gepubliceerd, mede namens de minister van SZW, waarin in paragraaf 3 het belang van een integrale, herkenbare en laagdrempelige van-werk-naar-werk dienstverlening en een actieplan leven lang ontwikkelen (LLO) is benadrukt.

Het actieplan leven lang ontwikkelen is nu uitgewerkt in de recent verschenen kamerbrief beleidslijnen LLO (23 september 2022), mede namens de ministers van OCW (Wiesma) en SZW (Van Gennip).

Download de poster Kamerbrief beleidslijnen LLO 
Download the poster Parliamentary letter lifelong development policy (English)

Samenvatting kamerbrief beleidslijnen LLO

Algemeen

Het kabinet wil de leer- en ontwikkelcultuur versterken om zo een bijdrage te leveren aan een goed werkende, toekomstbestendige arbeidsmarkt. Investeringen in LLO hebben een positieve impact op de gehele maatschappij, omdat dit de arbeidsproductiviteit en innovatie stimuleert.

Mede door de tekorten aan personeel in sectoren als de zorg, het onderwijs, de kinderopvang en de techniek is de urgentie voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt groot. Om dit te realiseren ondersteunt het kabinet praktijkleren en de ontwikkeling richting een meer op vaardigheden gerichte arbeidsmarkt.

Uit de monitor leercultuur van de SER en TNO blijkt dat de leer-en ontwikkelcultuur in Nederland zich politiek en maatschappelijk te beperkt in de gewenste richting in beweegt. Er is een stagnerende ontwikkeling te zien in zowel cursusdeelname als bij het informeel leren.

Ambitie en beleidslijnen LLO 

Het kabinet wil LLO versterken door knelpunten en hindernissen te verminderen en de toegankelijkheid en transparantie van beschikbare instrumenten juist te vergroten. De ambitie is om een scholingsdeelname van 62% van alle volwassenen in Nederland te realiseren in 2030 (dat betekent circa een stijging van 3.1%). Om deze ambitie te realiseren zet het kabinet in op drie beleidslijnen.

 1. Mensen in ontwikkeling: publieke financiering van scholing wordt vereenvoudigd en uitgebreid. Daarnaast hoort hier ook passende informatievoorziening bij.
 2. Bedrijven in ontwikkeling: om leren en ontwikkelen op de werkvloer te faciliteren zijn er subsidieregelingen beschikbaar om praktijkleren, scholing van basisvaardigheden en andere vormen van scholing te financieren.
 3. Opleiders in ontwikkeling: betere aansluiting van vraag en aanbod denk aan de ontwikkeling van opschaling van korte scholingstrajecten of meer afstemming op de onderwijsachtergrond van individuen.

Beleidslijnen LLO

Financiën  

Om deze ambitie te realiseren, faciliteert het kabinet voor de betrokken stakeholders een investering van circa 1,2 miljard euro tussen 2022 en 2027. Hierbij gaat er specifiek geld naar de volgende thema’s:

 • Individueel scholingsbudget voor praktisch opgeleiden;
 • Taal- en beroepsvaardigheden voor laaggeletterden;
 • Relevant scholingsaanbod gericht op de energietransitie;
 • Versterking publiek/private samenwerking tussen beroepsonderwijs en mkb;
 • Skills;
 • Betere informatievoorziening;
 • Coördinatie en afstemming.

Uitdagingen per beleidslijn 

 1. Mensen in ontwikkeling: Mensen worden nog onvoldoende in staat gesteld zich te ontwikkelen en deel te nemen aan scholing. Doorgaans is wel het besef van de noodzaak tot ontwikkeling aanwezig, maar in de praktijk gaat de aandacht en energie veelal uit naar meer urgente zaken in het dagelijks leven. Er worden meerdere oorzaken genoemd die LLO belemmeren. Een specifieke oorzaak is dat er onvoldoende transparantie is van beschikbare voorzieningen van overheden, sectoren en regionale publiek-private samenwerkingsverbanden. Ook ontbreekt het veelal aan een stimulerende cultuur om te blijven leren en ontwikkelen.
 2. Bedrijven in ontwikkeling: Door grote transities, vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt is het een grote uitdaging voor bedrijven om aan gekwalificeerd personeel te komen. LLO is noodzakelijk om huidige werknemers te behouden, en de productiviteit mogelijk te verbeteren. Daarbij hebben bedrijven een noodzakelijke positie, omdat mensen verreweg het meeste leren van en op hun werk door informeel leren en ontwikkelen. Hier valt nog veel winst te behalen, waarbij de inzet van HR-instrumenten kan bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leercultuur binnen bedrijven. Hierbij is extra aandacht nodig voor kleinere bedrijven.
 3. Opleiders in ontwikkeling: Voor een sterke leer- en ontwikkelcultuur is de beschikbaarheid van passende bij-, op-, en omscholing van essentieel belang. Passende scholing betekent 1. Dat de scholing kan worden gecombineerd met werk, 2. dat de scholing goed aansluit bij iemands kennis en kunde en 3. dat de scholing aansluit op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.

Naar een sterke leer- en ontwikkelcultuur 

Deze beleidslijnen willen een sterke en ambitieuze leer-en ontwikkelcultuur in Nederland realiseren, omdat een toekomstbestendige arbeidsmarkt simpelweg niet zonder kan. Dit kan het kabinet niet zonder de werkgeversorganisaties, de vakbonden, branches en O&O fondsen. Zij hebben de kennis en ervaring om leren en ontwikkelen te stimuleren. Deze partners hebben aangegeven initiatief en regie te nemen om een actieve, stevige en uitvoerende rol te vervullen in de invulling en uitvoering van het LLO-beleid. Twee hoofdlijnen die belangrijk worden geacht voor een sterke leer- en ontwikkelcultuur zijn:

 1. Dat de instrumenten voorhanden zijn en vindbaar zijn;
 2. Versterking van de motivatie en urgentie voor leren en ontwikkelen.

Download the English translation of the summary

Eva-Maria Ternité

Projectmedewerker
+31 (0)6-12360498

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

 • Alles
 • Beleid
 • Berichten en blogs
 • Kennisbank
 • Nationale ontwikkelingen
 • Publicaties en onderzoek
Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.