Publicatie | De toegevoegde waarde van ICT voor diensten van een leven lang ontwikkelen

Publicatie | De toegevoegde waarde van ICT voor diensten van een leven lang ontwikkelen

Publicatie | De toegevoegde waarde van ICT voor diensten van een leven lang ontwikkelen 6912 3456 Euroguidance

Vijf jongvolwassenen buigen zich om laptops.

Dit artikel is een vertaling van ‘Bridging Lifelong Guidance and Validation of Non-formal and Informal Learning through ICT’. De referenties die in onderstaand artikel worden gebruikt, zijn in de referentielijst van deze publicatie te vinden.


Verbinden van leven lang begeleiden en validatie van Non-formeel en Informeel leren door ICT

Europese ontwikkelingen in beeld

 

De afgelopen jaren is een leven lang begeleiden steeds meer op de voorgrond getreden, zowel in het Europese onderwijs en opleiding, als in werkgelegenheidsbeleid en het beleid voor sociale integratie. De verwachte impact hiervan op het individu richt zich op onder andere de ontwikkeling van loopbaanmanagement skills, arbeidsmarktintegratie, omgaan met transities en vergroting van inzetbaarheid. De implementatie van de validatie van niet-formeel en informeel leren is verbonden met dezelfde verwachte impact en doelen.

De trend van het personaliseren van leer- en arbeidsmarktmogelijkheden geeft begeleiding en validatie een belangrijke rol in het ondersteunen van individuen bij het hogere aantal transities tussen educatie, een baan en werkloosheid (European Commission, 2020a; Genov, 2014). Het vraagt om gepersonaliseerde ondersteuning via begeleidings- en valideringsdiensten door rekening te houden met verschillende achtergronden van individuen om de effectiviteit van de diensten te kunnen maximaliseren (ELPGN, 2012; Cedefop, 2019).

Gefragmenteerde dienstverlening

Op 1 juli 2020 publiceerde de Europese Commissie de European Skills Agenda met twaalf acties om het individu en organisaties te helpen meer en betere skills te ontwikkelen. Om de European Skills agenda te realiseren zijn begeleidings- en valideringsdiensten expliciet genoemd als belangrijke elementen (European commission, 2020a). Ondanks dat er vooruitgang is geboekt, blijft de dienstverlening in leven lang begeleiding en validatie nog steeds gefragmenteerd (OECD, 2004; Hooley, 2014; Barnes et al, 2020; Cedefop; Europese Commissie en ICF, 2019). Het blijven in de meeste gevallen verschillende diensten op organisatorisch of institutioneel niveau. Deze scheiding belemmert het potentieel en efficiëntie van beide diensten, waardoor gebruikers er minder profijt van hebben.

Voordelen voor individuen van een geïntegreerde aanpak

Een geïntegreerde aanpak van de begeleiding en validatiediensten kan leiden tot verschillende voordelen voor de  individuen, organisaties en het systeem in het algemeen (Cedefop, 2019):

  • Bijdragen aan beter geïnformeerde gepersonaliseerde loopbaanbeslissingen.
  • Duidelijkere en meer op maat gesneden informatie biedt ruimte voor specifieke behoeften en persoonlijke doelen op het gebied van onderwijs, opleiding en arbeidsmarkttrajecten.
  • Een doorlopende lijn tussen de twee diensten zou valkuilen uit de weg ruimen en de mogelijkheid vergroten om je toekomst te bepalen.
  • Een gecoördineerde verstrekking van de diensten zal de efficiëntie verhogen.
  • Op systemisch niveau betekent meer efficiëntie ook meer effect, wat leidt tot efficiëntiewinst en mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering.

Toegevoegde waarde van ICT aan een betere coördinatie

Door de COVID-19 pandemie zijn de diensten leven lang begeleiding en validatie van non-formeel en informeel leren verder gedigitaliseerd. ICT-operationalisering  is één van de elf belangrijkste kenmerken van een systeem voor leven lang begeleiding (Barnes en collega’s, 2020). ICT-operationalisering wordt gedefinieerd als: ‘hoe technologie wordt gebruikt en voor welke doeleinden in een leven lang begeleiden systeem’. In dit onderzoek verkent Cedefop waar ICT aan kan bijdragen voor een effectieve coördinatie van leven lang begeleiden en validatie van niet-formeel en informeel leren. Dit doen ze door twaalf praktijken van verschillende landen te analyseren. De nadruk ligt vooral op het gebruik van ICT om een dienst te kunnen verlenen die soepel aansluit bij het validatieaanbod.

Concluderend wordt in de paper genoemd dat ICT kan bijdragen aan een betere coördinatie van de twee diensten doordat het drie elementen kan versterken:

Overzicht:

Het bieden van een duidelijke verbinding tussen de twee diensten, ondersteund door een overkoepelende beleidsstrategie en/of een enkel juridisch kader. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld een omschrijving van rollen, taken en verantwoordelijkheden, ontwikkeling van richtlijnen en operationele kaders en bieden van personeel en financiële middelen. ICT kan bijdragen aan de administratieve systemen, de databanken en de hulpmiddelen voor de dienstverlening.

Coherentie:

Continuïteit tussen de twee diensten en het totale proces. Op de resultaten van elke fase wordt weer verder gebouwd in de nieuwe fase. Hiermee wordt de traceerbaarheid van informatie gewaarborgd en wordt dubbel werk voorkomen. ICT kan bijdragen aan coherentie tussen systemen voor gegevensoverdracht, de software, zelfevaluatie-instrumenten en personalisering van instrumenten. De verbondenheid wordt gecreëerd  met een adequaat administratief registratiesysteem en ondersteunende databanken.

Kwaliteit:

Uitwerking van gemeenschappelijke richtlijnen en kwaliteitscriteria kan de doeltreffendheid van de diensten versterken. Daarbij kan het verzamelen en monitoren van gegevens zorgen voor het aantonen van resultaten. ICT-diensten kunnen voorzien in monitoringsfuncties door registers en statistische gegevens. Databases kunnen worden gebruikt voor het beheer van onderwijs en opleidingsaanbod en het vinden van aansluiting bij individuele voorkeuren.

Marit Schreurs

Projectleider
+31 (0)6-15592318

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.