Wederzijdse erkenning

Wederzijdse erkenning

In onze internationale wereld komt het steeds vaker voor dat een persoon een baan krijgt in een land, terwijl (een deel van) zijn opleiding in een ander land plaats vond. Het is dan niet wenselijk dat een student zijn hele opleiding in een ander land over moet doen.

Het mbo kan hierbij ondersteunen door opleidingen of onderdelen daarvan al zoveel mogelijk te laten aansluiten op opleidingen in het buitenland. Een aantal onderwijsinstellingen werkt hier al aan in Europees gesubsidieerde projecten. Samen met partners in het buitenland ontwikkelen zij één of meerdere gezamenlijke units van leerresultaten en maken hierbij afspraken over wederzijdse erkenning van deze units.

We hebben het in dit geval wel over het maken van onderlinge afspraken over erkenning en niet over formele erkenning van kwalificaties zoals het geval moet zijn bij gereglementeerde beroepen. Bij gereglementeerde beroepen, zoals beroepen in het onderwijs, kinderopvang of zorg, worden specifieke eisen gesteld aan werknemers. Vaak is dat een formeel diploma dat in dat land erkend is.

Kan ECVET hier dan ook een rol in spelen? Ja, dat kan… Hieronder een idee waar je aan moet denken.

De onderwijsinstelling zal in het buitenland moeten nagaan wat de specifieke eisen zijn ten aanzien van dat beroep en bij de desbetreffende instantie moeten nagaan of een (deel)erkenning vanuit Nederland mogelijk is en onder welke voorwaarden. Zo kan het zijn dat de student naast de huidige opleiding nog een aanvullende unit moet volgen of extra praktijkervaring moet opdoen om aan de voorwaarden te voldoen. Deze unit zou de student dus ook in het desbetreffende land kunnen volgen. Door ECVET toe te passen, zorgt de onderwijsinstelling ervoor dat de afspraken over de inhoud, begeleiding, beoordeling en validatie goed vastliggen in een MoU. De leerresultaten worden vervolgens in Nederland erkend en zichtbaar gemaakt in zogenaamde ‘personal transcript’ van de student. Het totale dossier, dus het diploma en de bewijzen van de aanvullende vereisten kunnen dan voor een (deel) erkenning worden ingediend bij de desbetreffende instantie in het buitenland.

Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.