Publicatie | Ontwikkeling van nationale systemen ter ondersteuning van loopbaanontwikkeling

Publicatie | Ontwikkeling van nationale systemen ter ondersteuning van loopbaanontwikkeling

Publicatie | Ontwikkeling van nationale systemen ter ondersteuning van loopbaanontwikkeling 915 672 Euroguidance


Ontwikkeling van nationale systemen ter ondersteuning van loopbaanontwikkeling

Trajecten ter verbetering van levenslange loopbaanbegeleiding, loopbaanonderwijs en ondersteuning van loopbaanontwikkeling voor werknemers.

De publicatie ‘‘Developing National career development support systems’ is een gezamenlijke inspanning van de Europese Stichting voor Opleiding (ETF) en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Het doel is om landen, waaronder Nederland, te steunen bij het proces om hun nationale systeem ter ondersteuning van loopbaanontwikkeling te verbeteren. Het biedt een kader voor de ontwikkeling van systeemevaluaties en het bevorderen van consensus rond de definitie van een nationale visie en planning. De specifieke kenmerken van lage- en middeninkomenslanden (LMIC’s) worden besproken, evenals de mogelijkheden en beperkingen van digitale technologieën.

Belang van nationale ondersteuningssystemen voor loopbaanontwikkeling

In de context van mondiale ontwikkelingen, zoals digitalisering, globalisering, demografische veranderingen en wereldwijde verstoringen, moeten individuen omgaan met frequentere en complexere overgangen binnen en tussen onderwijs en werk. Bereidheid en vermogen tot een leven lang leren en ontwikkelen zijn evenzeer vereist als dat individuen vaardigheden op het gebied van loopbaanbeheer moeten ontwikkelen. Deze vaardigheden stellen hen in staat “[…] hun individuele levenspaden in onderwijs, opleiding en werk gedurende het hele leven te beheren.”[1] (ELGPN, 2015a).

Zorgen voor goed functionerende nationale ondersteuningssystemen voor loopbaanontwikkeling is van belang voor individuen, maar ook voor bedrijven, gemeenschappen en landen, in het bijzonder voor LMIC’s, die al te maken hebben met uitdagingen die worden versterkt door de mondiale ontwikkelingen. Loopbaanbegeleiding en -advisering gedurende het hele leven, loopbaanonderwijs en loopbaanontwikkelingsondersteuning voor werknemers zijn katalysatoren voor beleid dat gericht is op economische groei, sociale gelijkheid en innovatie, nauw afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Een methodologie waarin uitwisseling, samenwerking en coöperatie centraal staan

In deze publicatie wordt een alomvattende methodologie voorgesteld om de steun voor loopbaanontwikkeling op nationaal niveau te evalueren en om een proces van beleidsverbetering op gang te brengen dat aan elke context kan worden aangepast. Er wordt erkend dat er niet één enkel model voor steunstelsels en -beleid voor loopbaanontwikkeling bestaat dat geschikt is voor alle landen. Er wordt nadruk gelegd op een nationaal proces van meer uitwisseling, samenwerking en coöperatie als centraal element om de systeemontwikkeling te vergemakkelijken. Daarnaast wordt een participatief proces van nationale systeemevaluatie voorgesteld om een feitenbank over diensten en het systeem te creëren. Dit kan als basis dienen voor de participatieve ontwikkeling van een nationale veranderingstheorie en om bijbehorende actieplannen vast te stellen.

Nationale evaluaties vormen basis voor dialoog

Nationale evaluaties zijn van cruciaal belang om een volledig inzicht te krijgen in de behoeften aan verdere verbetering van de ondersteuning van loopbaanontwikkeling en van mogelijke beleids- en praktijkoplossingen. Een nationale evaluatie is ook van essentieel belang om bij donoren een solide basis te creëren. Het sterke onderlinge verband tussen steun voor loopbaanontwikkeling, een leven lang leren en ontwikkelen en de eis van alle landen om te zorgen voor hoogwaardige onderwijsresultaten, economische resultaten en sociale resultaten maakt duidelijk dat steun voor loopbaanontwikkeling relevant is en prioriteit moet krijgen. Internationale organisaties kunnen beleidsadvies verstrekken, bijvoorbeeld met betrekking tot samenwerking omtrent steun voor loopbaanontwikkeling gedurende het gehele leven op het gebied van onderwijs en opleiding, werkgelegenheid en sociaal beleid. Zij kunnen tevens technische bijstand verlenen, de nationale dialoog bevorderen en bemiddelen in de betrekkingen met donoren.

Een belangrijke les die uit de ervaringen met internationale samenwerking op het gebied van loopbaanontwikkeling kan worden getrokken, is dat nationale evaluaties een essentiële basis vormen voor een dialoog tussen de praktijk van de loopbaanbegeleiding en de belanghebbenden bij het beleid. Dit leidt tot duurzame mechanismen voor de uitwisseling van informatie over de verbetering van het systeem. Volledige betrokkenheid van de belanghebbenden is van fundamenteel belang om consistente politieke steun en brede participatie te bereiken. Dit geldt met name voor de sociale partners, aangezien de betrokkenheid van de sociale partners zorgt voor aansluiting bij de realiteit van de arbeidsmarkt – de behoeften van werkgevers en werknemers.

Potentiële strategieën en acties

Om de nationale debatten over potentiële ontwikkelingsprioriteiten en acties ter verwezenlijking van de resultaten te onderbouwen, worden potentiële strategieën en acties besproken in de publicatie. Deze discussie is niet richtinggevend, en er wordt vermeden een universeel recept te geven over hoe “alle problemen op te lossen” in de systemen ter ondersteuning van loopbaanontwikkeling. De potentiële vorderingen op weg naar elk resultaat worden in de eerste plaats besproken door te analyseren hoe het nationale en lokale potentieel kan worden benut om specifieke uitdagingen aan te pakken. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat elk land een specifieke context heeft – er zijn institutionele, demografische, sociaaleconomische en culturele verschillen, en adequate oplossingen lopen uiteen.

5 Sleutelelementen

Het document benoemd vijf sleutelelementen die daadwerkelijk bijdragen tot de verwezenlijking van de gewenste sociaaleconomische effecten. Bekijk het document voor een uitgebreide uitleg van ieder sleutelmoment:

  1. Samenwerking en coördinatie
  2. Financiering
  3. Kwaliteit
  4. Toegang
  5. Technologie

This translation was not created by the International Labour Office (ILO) or the European Training Foundation (ETF) and should not be considered an official ILO or ETF translation. The ILO and ETF are not responsible for the content or accuracy of this translation.

Marit Schreurs

Projectleider
+31 (0)6-15592318

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gefinancierd door de Europese Unie.

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.