Onderzoeken

Onderzoeksrapport Grenzen aan een leven lang leren

23 mei 2019
Kwalitatieve en kwantitatieve gegevens voor het identificeren van belemmeringen bij het volgen van scholingOndanks de inspanningen om een leven lang leren te bevorderen, neemt deelname aan opleidingen, cursussen en trainingen de laatste jaren niet of nauwelijks toe. De onderliggende redenen blijken divers.

Veel werkenden hebben geen duidelijk beeld van de veranderingen op de middellange termijn in hun werk en de betekenis daarvan voor hun eigen competenties. Zij missen hierdoor de urgentie om te blijven leren. Tegelijkertijd ervaart een deel van de werkenden diverse belemmeringen om aan scholing deel te nemen. Dit blijkt uit het SCP-rapport Grenzen aan een leven lang leren dat op 22 mei 2019 is gepubliceerd.

Onderzoek
Het onderzoek gaat in op de belemmeringen die burgers ervaren om aan scholing deel te nemen. Daarbij is gekeken naar de houding en persoonlijke omstandigheden van de burgers voor scholing, de persoonlijke omstandigheden en de mate van aansluiting van het scholingsaanbod op de behoeften en de mate waarin randvoorwaarden 


 Leer meer op de website van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

 
Top