Onderzoeken

Doorleren werkt - investeren in nieuwe zekerheid

04 april 2017
Commissie Sap doet aanbevelingen voor een doorbraak in een leven lang leren.
De wereld verandert snel, de arbeidsmarkt wordt flexibeler en dynamischer. In deze tijd is leren en jezelf blijven ontwikkelen steeds belangrijker. Toch is het aantal volwassen leerders met een opleiding tot en met mbo-niveau 4 afgenomen.

Eerder was de Commissie vraagfinanciering mbo ingesteld om advies uit te brengen in het kader van een leven lang leren. De Commissie ging op zoek naar de oorzaak en mogelijke oplossing en welke rol hierin voor haar is weggelegd.

Advies
Vandaag heeft Jolanda Sap, voorzitter van de Commissie, haar advies 'Doorleren werkt' aangeboden aan de minister Bussemaker van het ministerie OCW. In het advies zijn oplossingen, knelpunten en belemmeringen in kaart gebracht.


Pleidooi

De commissie pleit voor meer urgentie en ambitie in het beleid. Ook uit de gesprekken, die met stakeholders zijn gevoerd, werd duidelijk dat de tijd hier rijp voor is.

Permanente scholing zou minstens zo vanzelfsprekend moeten zijn voor mensen met een opleiding tot en met mbo-niveau 4 als voor hogeropgeleiden. Vraagfinanciering in de vorm van een eigen leerrekening kan zeker helpen dit te realiseren. 


Voorwaarden voor welslagen

  • inbedding in een samenhangend pakket van maatregelen op landelijk en regionaal niveau;
  • een stevige investeringsimpuls;
  • bundeling van middelen van overheid en sociale partners; 
  • goede samenwerking met en in de regio voor ondersteuning in de praktijk voor het stimuleren van een leven lang leren;
  • leveren van maatwerk door onderwijsinstellingen om het scholingsaanbod af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van volwassenen. 
 
Top